185 000 zł dla dzieci

Share

Gmina Wiązowna pozyskała 185 000 zł środków z Unii Europejskiej na poprawę jakości edukacji dzieci w klasach I-III szkół podstawowych. Programem zostały objęte szkoły w Gliniance, Wiązownie i Zakręcie

12 listopada tego roku w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych władze gminy Wiązowna podpisały umowę na dofinansowanie projektu edukacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską.

Projekt pod nazwą „Bliżej ucznia przez indywidualizację procesu nauczania” realizowany jest w ramach priorytetu IX ”Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Całkowita wartość projektu 185 003, 69 zł zostanie sfinansowana wyłącznie ze środków zewnętrznych. Programem, który ma zostać zrealizowany do końca października 2013 roku, zostały objęte 3 szkoły podstawowe w Gliniance, Wiązownie i Zakręcie.

Zajęcia będą prowadzone w klasach I-III. Łącznie programem objętych zostało 152 dzieci, z którymi zaplanowano przeprowadzenie 690 godz. zajęć pozalekcyjnych. Głównym celem tego programu jest wsparcie uczniów, dostosowane do ich potrzeb edukacyjnych przez minimalizację dysfunkcji rozwojowych, takich jak zaburzenia mowy, problemy w czytaniu i pisaniu, a także wady postawy. Oprócz tego wsparcie otrzymają także dzieci szczególnie uzdolnione, które zakwalifikowały się do tego projektu. Każda ze szkół będzie realizować program dostosowany do własnych potrzeb. Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans dziewcząt i chłopców w dostępie do projektu.    

Współpraca ponad granicami

Share

Za sprawą radnej Anny Lech gmina Wiązowna nawiązała współpracę partnerską z gminą Bieszgioz, położoną w obszarze autonomicznym Gagauzja na Mołdawii. Podpisanie listu intencyjnego w tej sprawie nastąpiło 5 listopada w Mołdawii. W spotkaniu uczestniczył także przewodniczący rejonu Czadyr-Łunga (odpowiednik powiatu), Sergiej Michajłowicz Buzadżi

mol1Wszystko zaczęło się przed trzema laty od luźnych rozmów sołtys Dziechcińca, Anny Lech, z mieszkanką Malcanowa, Marią Sekulską, która czasowo mieszka w Kiszyniowie, gdzie pracuje w polonijnym stowarzyszeniu Wiosna Polska, ucząc tamtejszą młodzież języka polskiego. W trakcie tych rozmów pojawił się pomysł, żeby nawiązać współpracę z Polonią na Mołdawii.

W 2009 roku za sprawą Anny Lech doszło do pierwszych rozmów władz gminy Wiązowna z władzami organizacji polonijnych w stolicy Mołdawii, Kiszyniowie. Odbyło się pierwsze spotkanie. Delegacja z gminy Wiązowna udała się do Kiszyniowa, gdzie uczestniczyła w „święcie wina”. Przez kolejne 2 lata kontakty jednak były znikome, żeby nie powiedzieć żadne. Coś drgnęło dopiero w styczniu 2012 roku, kiedy to Anna Lech (już jako radna gminna) przypomniała „mołdawski” temat władzom Wiązowny i tak zrodził się pomysł, by zaprosić polonijny zespół z Mołdawii na gminne dożynki. Występ zespołu „Budżaka” ze Stowarzyszenia Polaków w Gagauzji, który odbył się w Gliniance na początku września, został przyjęty entuzjastycznie przez uczestników dożynek, a sami mieszkańcy, którzy gościli młodych artystów we własnych domach, sprawili, że te kilka dni spędzone w Polsce, były dla nich niezapomniane. Tak serdecznym przyjęciem zachwycona też była prezes Stowarzyszenia i zarazem kierownik zespołu, Ludmiła Wolewicz. Po tej wizycie powstał pomysł nawiązania ściślejszej współpracy, nie tylko kulturalnej, między dwoma gminami. Po powrocie na Mołdawię pani prezes przeprowadziła kilka rozmów z prezydentem Gagauzji, autonomicznego obszaru, położonego w południowej części Mołdawii. Efektem tych rozmów było przesłanie oficjalnego zaproszenia dla władz gminy Wiązowna do podpisania listu intencyjnego o współpracy z miejscowością Bieszgioz w rejonie Czadyr-Łunga, w Gagauzji.

Podczas październikowej sesji Rady Gminy w Wiązownie radni podjęli uchwałę w sprawie intencji współpracy partnerskiej między gminą Wiązowna a zarządem wsi Bieszgioz. Radna Lech dopięła swego celu. – Dla mnie osobiście jest to spełnienie marzenia sprzed kilku lat. Bardzo się cieszę, że możemy w jakiś sposób pomóc naszym rodakom, którzy chcą się uczyć języka polskiego i kultywować naszą tradycję,  chociaż raz chcieliby zobaczyć kraj ich przodków. My, Polacy, również możemy się od nich wiele nauczyć i mam nadzieję, że dalsza współpraca będzie z powodzeniem kontynuowana – powiedziała Anna Lech.

Na początku listopada wicewójt Tomasz Kostyra wraz z przedstawicielami rady gminy i kilku sołectw udał się na Mołdawię w celu podpisania listu intencyjnego. Na miejscu przedstawiciele gminy Wiązowna zostali mile zaskoczeni programem artystycznym uczniów w języku polskim. Delegacja z Wiązowny gościła również u prezydenta (baszkana), Mihaiła Formuzala, a także wzięła udział w „Święcie wina” w stolicy Gagauzji, Kamracie. Jednak głównym punktem wyjazdu wiązowskiej delegacji było podpisanie listu intencyjnego o współpracy, co nastąpiło w poniedziałek, 5 listopada. W obecności przewodniczącego rejonu Czadyr-Łunga, Sergieja Michajłowicza Buzadżi (odpowiednik naszego starosty) oraz kierownika referatu polityczno ekonomicznego Ambasady RP w Kiszyniowie, Svena Nilssona, dokument podpisali: wicewójt Wiązowny Tomasz Kostyra oraz wójt gminy Bieszgioz Nikołaj Gotiszan. Spotkanie zakończyło się integracyjnym obiadem, podczas którego włodarze obu gmin dyskutowali nad możliwościami
i kierunkami wzajemnej współpracy.

- Nasz pobyt w Mołdawii oceniam jako bardzo udany. Wizyta przebiegła w znakomitej atmosferze, spotkaliśmy się z bardzo serdecznym przyjęciem  – mówi wicewójt Tomasz Kostyra.
- Mieliśmy okazję uczestniczyć w wielu ciekawych wydarzeniach, co stworzyło nam możliwość poznania pięknego kraju i ludzi bardzo nam przyjaznych i otwartych na współpracę. Jesteśmy potrzebni Polakom mieszkającym w Gagauzji. Oni liczą na współpracę z nami i utrzymanie kontaktu z krajem. Podpisanie listu intencyjnego o podjęciu współpracy z Bieszgioz stanowi początek współpracy międzynarodowej dla naszej gminy. Tamtejszy samorząd chce korzystać z naszych wzorców w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego na poziomie lokalnym, uczyć się od nas realizacji zadań infrastrukturalnych i społecznych. Dla nas to również szansa, w tym na współpracę o charakterze wymiany kulturalnej i oświatowej. W przyszłości może też uda się nam pomóc w nawiązaniu kontaktów między podmiotami gospodarczymi z obydwu gmin, co przynieść może korzyść obu stronom – kończy wicewójt.

Pozostaje mieć nadzieję, że nie będzie to jedynie kolejna współpraca „na papierze”. Znając jednak operatywność radnej Anny Lech, możemy być spokojni, że przynajmniej do końca tej kadencji współpraca gminy Wiązowna z gminą Bieszgioz będzie się rozwijać. 

Sesyjny rodzynek

Share

Tylko jeden projekt uchwały i to wprowadzony już na sesji, mieli radni gminy Wiązowna do przegłosowania podczas dodatkowej sesji w listopadzie. Dwa inne, zaplanowane wcześniej,
zostały zdjęte z porządku obrad.

Sesja dodatkowa Rady Gminy w Wiązownie, w rocznym zestawieniu jako XXXII, została zwołana na środę, 14 listopada. W porządku obrad znalazły się tylko 2 projekty uchwał, dotyczące nieskorzystania z prawa do pierwokupu przez gminę działek w dawnym SKR, przy ul. Kościelnej i zmiany uchwały z 2010 roku w sprawie najmu przychodni zdrowia w Wiązownie. Oba projekty, po dość chaotycznej dyskusji, zostały zdjęte z porządku obrad. Radni zdjęli także
z porządku stanowisko, które mieli podjąć w sprawie wyrażenia zgody na rozbudowę pawilonu handlowego w centrum Wiązowny, bo to jest w wyłącznej kompetencji wójta.  Z kolei wójt poprosiła o wprowadzenie projektu zmiany uchwały z poprzedniej sesji w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Wojewoda wytknął bowiem, że w uchwale nie podano żadnych kwot na te działania w przyszłym roku. Dlatego wójt wprowadziła zmiany. Na współpracę z organizacjami w 2013 roku gmina przeznaczy 348 000 zł, z tego 220 000 zł pójdzie na upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji. Ta uchwała była jedyną w obradach  XXXII sesji. Radni ją przyjęli .   

„Kulturalnie” i szybko

Share

Trzy z jedenastu zaproponowanych projektów uchwał, na XXXI sesji Rady Gminy w Wiązownie, zostały zdjęte z porządku obrad (jeden odrzucony głosowaniem). Podczas sesji odbyła się też prezentacja zwycięskiej pracy architektonicznej na zagospodarowanie centrum Wiązowny.

plan2Obrady XXXI sesji Rady Gminy w Wiązownie odbyły się nietypowo, w poniedziałek, 29 października, a nie w czwartek, jak zazwyczaj. Zanim jednak przystąpiono do merytorycznej części debaty, troje studentów IV roku Politechniki Warszawskiej: Katarzyna Domysławska i Anna Buga, obie z Warszawy oraz Michał Cichosz z Gdyni, zaprezentowało autorski projekt zagospodarowania centrum Wiązowny (plac przy ul. Lubelskiej, gdzie było planowane WCK). Projekt ten zwyciężył w konkursie zorganizowanym przez urząd i spełnił wszystkie, dość szczegółowe, kryteria, nakreślone przez gminę. Zdaniem pani wójt Anny Bętkowskiej, koncepcja młodych twórców daje dużą elastyczność w zagospodarowaniu tego terenu. (Szczegóły na planie).

Po tej prezentacji i przyjęciu porządku obrad, z którego już na początek, na wniosek radnych: Bratko i Markowskiego, wypadły 2 uchwały dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego „Wiązowna Kościelna Gródek Bis” i „Góraszka wschodnia” przystąpiono do obrad. A dyskusja rozgorzała już przy wprowadzaniu zmian w budżecie i WPF i dotyczyła głównie pieniędzy (100 000 zł), które miałyby być przeznaczone na wymianę dachu w remontowanym budynku Domu Kultury w Woli Karczewskiej. Wszelkie niejasności starał się wyjaśnić naczelnik wydziału inwestycji, Marek Werstak. Mimo iż mówił dużo i zahaczył nawet o historię tej budowy, nie był w stanie dotrzeć do radnych. Ostatecznie jednak tę, jak i kilka innych zmian wynikających z rozliczenia budżetu w celu jego zbilansowania, radni jednogłośnie przyjęli.

Z istotnych zmian w budżecie należy wymienić 224 000 zł, które zostały przesunięte z remontu ul. Mlądzkiej na położenie 0,5 km nakładki asfaltowej na ul. Pęclińskiej. Kolejny problem pojawił się przy dość „niewinnym” projekcie uchwały w sprawie sprzedaży 300 m kw. gminnego gruntu między ul. Świerkową a Kącką. Działka ta miałaby być sprzedana z przeznaczeniem pod drobną działalność usługowo-handlową. Radni jednak mieli odmienne zdanie twierdząc, że ta działka stanowi naturalne połączenie ul. Świerkowej z Kącką. W momencie sprzedaży tego gruntu ul. Świerkowa byłaby ślepa. Po dyskusji radni odłożyli ten temat na później, 10 głosami odrzucając projekt. Dalej poszło już sprawnie i obrady, mimo iż zapowiadały się na długie i męczące, zakończyły się jeszcze przed godz. 20.   

Porozmawiajmy o odpadach

Share

W ubiegłym tygodniu w gminie Wiązowna odbyła się debata poświęcona gospodarce odpadami komunalnymi, od lipca przyszłego roku, kiedy zacznie obowiązywać nowa, tzw. „śmieciowa” ustawa. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele dwóch firm komunalnych z naszego powiatu.

debataDebaty, tak popularne w kręgach rządowych, przez jednych postrzegane są jako strata czasu, przez innych jako możliwość bezpośredniego kontaktu z lokalną społecznością i wypracowania konkretnych rozwiązań. Taką debatę, dotyczącą gospodarki odpadami, po 1 lipca 2013 roku, w środę, 24 października zorganizowała wójt gminy Wiązowna, Anna Bętkowska. Frekwencja mieszkańców nie była powalająca, być może ze względu na późną porę, a może z powodu tego, że gmina i tak, bez względu na sugestie mieszkańców, sama zdecyduje o formie naliczania opłat, bo głównie ten temat wzbudzał najwięcej emocji. Na zaproszenie pani wójt odpowiedziały dwie firmy komunalne: Lekaro i Remondis, które na debacie zaprezentowały swoją bazę techniczną i możliwości ewentualnej współpracy z gminą. Leszek Zagórski z Lekaro miał świetną prezentację multimedialną i w zasadzie przedstawiciel Remondisu nie miał już nic do dodania, poza przedstawieniem swojej firmy.

Wójt, wspomagając się również multimedialną prezentacją, przedstawiła obowiązkowe uchwały, które muszą zostać podjęte do końca tego roku, a także symulację przewidywanych kosztów obsługi całego systemu na terenie gminy Wiązowna, jakie będą musieli ponieść mieszkańcy. A te, przy założeniu, że teren gminy zamieszkuje 16 000 ludności (zameldowanych jest 11 000) wyglądają następująco. W oparciu o 2 kwartały tego roku wyliczono, że roczna masa zebranych odpadów to 3 330 ton. Przy założeniu, że 120-litrowy worek waży 23 kg, średnia cena jego odbioru wyniesie 24 zł. Jest to koszt, jaki poniesie statystyczny mieszkaniec gminy niesegregujący odpadów. Przy selektywnej zbiórce odpadów, ta stawka powinna być relatywnie niższa. Odrębną kwestią jest, jaki sposób naliczania opłat zostanie uchwalony w gminie, bowiem można to robić na 4 sposoby: od tzw. komina – gospodarstwa domowego, od mieszkańca, od powierzchni i od ilości zużytej wody.

Przed wiązowskim samorządem jest teraz wiele pracy, żeby wybrać najbardziej optymalny i najmniej obciążający budżet mieszkańców wariant naliczania tzw. „podatku śmieciowego”. Być może jeszcze w tym roku doczekamy się podobnej debaty na temat gminnych finansów i przyszłorocznych podatków, która początkowo miała odbyć się 17 października, jednak ze względu na znikomą frekwencję (przybyło 2 mieszkańców) została odwołana, a przedstawiciele samorządu wraz z przedstawicielami lokalnej prasy… kibicowali polskim piłkarzom w meczu z Anglikami.   

Kalendarz imprez - najblizsze wydarzenia

poprzednim miesiącu kwiecień 2014 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 14 1 2 3 4 5 6
week 15 7 8 9 10 11 12 13
week 16 14 15 16 17 18 19 20
week 17 21 22 23 24 25 26 27
week 18 28 29 30

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń
BANNER DYŻURY DZIENNIKARZY TELEFON: 512 972 731

Linia.tv - zobacz nasze relacje

Pogoda

Fair

9°C

Otwock

Fair

Humidity: 62%

Wind: 12.87 km/h

  • 24 Apr 2014

    Mostly Clear 19°C 9°C

  • 25 Apr 2014

    Partly Cloudy 20°C 12°C

Realizacja: blueform